Vedtægter

Vedtægter for DANCING BOOTS

Opdateret september 2023

1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er Dancing Boots. Foreningen er hjemmehørende i Ringsted Kommune.

2. Formål: Det er klubbens hovedformål som country linedance klub at udbrede kendskabet til klassisk country linedance gennem undervisning, social samvær, arrangementer og samarbejde med andre klubber.

3. Medlemskab: Enhver person der er fyldt 15 år, kan optages som medlem. Unge under 15 år er omfattet af forældre/værges medlemskab. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 

Medlemmer i restance kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og kun medlemmer der har betalt kontingent, har adgang, tale og stemmeret på generalforsamlingen. For nye medlemmer skal indmeldelse samt kontingent være kassereren i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. For eksisterende medlemmer skal kontingentet være betalt senest 2 dage før generalforsamlingen.

Medlemskab ophører 1 måned efter kassereren har udsendt opkrævning.

4. Ekskludering: Det er bestyrelsens ret til enhver tid at ekskludere et medlem, der udviser en adfærd der strider imod klubbens ånd og er til gene for øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan ligeledes afvise anmodning om optagelse.

5. Kontingent: Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales forud. Betalingsfristen er 14 dage fra forfaldsdag. Medlemskab betales for en etårig periode som dækker fra start september til slut august. Dansekontingentets beløb samt betalingsperiode fastsættes af bestyrelsen.

Ved indmeldelse efter december er medlemskontingentet halv pris.

6. Regnskabsår: Foreningens regnskabsår følger sæsonen (september - maj). Foreningens regnskab forelægges på den årlige generalforsamling

7. Bestyrelse: Alle betalende medlemmer af foreningen kan stille op til en bestyrelsespost. Dette medlem bliver valgt direkte af et enerådigt flertal i bestyrelsen. Beslutninger vedrørende bestyrelsesposter og suppleanter kan kun blive besluttet ved personligt fremmøde. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ikke på valg, men kan fratræde sin bestyrelsespost ved personligt fremmøde til et bestyrelsesmøde. Fratrædelsesperioden går fra fratrædelsesdato og min. 1 måneds varighed og senest frem til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal indebære 3-5 bestyrelsesmedlemmer og valgfrit antal suppleanter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den har konstitueret sig og der er et flertal af bestyrelsesmedlemmer til stede. Deraf skal den ene være formand eller næstformand.

8. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes årligt, ved sæsonens afslutning, med 4 ugers varsling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. En ordinær generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af klubbens regnskab
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Vedtægtsændringer kan til enhver til foretages ved flertal i bestyrelsen, så længe disse ændringer bliver meddelt klubbens medlemmer.

9. Forslag og kandidat forslag: Forslag samt kandidatforslag til bestyrelsesposter og suppleanter, skal afleveres skriftligt til formanden og vil foregå løbende. Alle forslag vil blive drøftet og besluttet i bestyrelsen på først ankomne møde derefter.

10. Beslutninger: Alle beslutninger på generalforsamlingen sker med simpelt flertal.

11. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne med 14 dages varsel.

12. Økonomi: Foreningen tegnes af bestyrelsen. Klubben hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

13. Klubbens opløsning: Klubben kan kun opløses, når der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning herom. Heraf skal den ene være ordinær generalforsamling.

Når klubben er opløst, skal en eventuel formue anvendes ifølge formålsparagraffen eller bruges til andre almennyttige formål.