Vedtægter

Vedtægter for DANCING BOOTS

1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er Dancing Boots. Foreningen er hjemmehørende i Ringsted Kommune.

2. Formål: Det er klubbens hovedformål som western linedance klub at udbrede kendskabet til klassisk country linedance gennem, undervisning, social samvær, arrangementer og samarbejde med andre klubber.

3. Medlemskab: Enhver person der er fyldt 15 år, kan optages som medlem. Unge under 15 år er omfattet af forældre/værges medlemskab. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Man kan deltage i klubbens aktiviteter 2 gange inden indmeldelse

Medlemmer i restance kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang, tale og stemmeret på generalforsamlingen.For nye medlemmer skal indmeldelse samt kontingent være kassereren i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, for eksisterende medlemmer skal kontingentet være betalt senest 2 dage før generalforsamlingen.

Medlemskab ophører 1 måned efter kassereren har udsendt opkrævning.

4. Ekskludering: Det er bestyrelsens ret til enhver tid at ekskludere et medlem, der udviser en adfærd der strider imod klubbens ånd og er til gene for øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan ligeledes afvise anmodning om optagelse.

• 5. Kontingent: Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales forud. Betalingsfristen er 14 dage fra forfaldsdag. Medlemskab betales for en etårig periode som dækker fra start september til slut august. Dansekontingentets beløb samt betalingsperiode fastsættes af bestyrelsen.

Ved indmeldelse efter december er medlemskontingentet halv pris.

• 6. Regnskabsår: Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

• 7. Bestyrelse: Der skal vælges 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer, dog altid et ulige antal, 1 til 2 suppleant(er) og 1 revisor. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, og kandidatforslag til disse to poster er omfattet af § 9. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Suppleant og revisor er på valg hvert år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den har konstitueret sig og der er et flertal af bestyrelsesmedlemmer tilstede. Deraf skal den ene være formand eller næstformand.

• 8. Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år sidst i februar eller først i marts.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes senest 4 uger før. Generalforsamlingen er beslutnings dygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forlæggelse og godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af medlemskontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleant og revisor.
E.V.T.

• 9. Forslag og kandidat forslag: Forslag samt kandidatforslag til formand og kasserer og kandidatforslag til øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Er der ingen kandidatforslag, kan de opstilles på generalforsamlingen, forudsat at de er til stede.

• 10. Beslutninger: Alle beslutninger på generalforsamlingen sker med simpelt flertal. Vedtægts ændringer dog kun med 2/3 flertal af de fremmødte.

• 11. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne med 14 dages varsel.

• 12. Økonomi: Foreningen tegnes af bestyrelsen. Klubben hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

• 13. Klubbens opløsning: Klubben kan kun opløses, når der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning herom. Heraf skal den ene være ordinær generalforsamling.

Når klubben er opløst, skal en eventuel formue anvendes ifølge formålsparagraffen eller bruges til andre almennyttige formål.